Prowadzisz jednoosobową działalność – możesz się przekształcić ! Co trzeba zrobić ?

Aby przekształcić działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, przedsiębiorca musi podjąć pewne czynności formalnoprawne. Pamiętajmy, że dokumentacja musi odpowiadać wymogom stawianym przez przepisy , tak by proces ten przebiegł możliwie szybko i bez zakłóceń. Choć pamiętajmy – nawet udział prawnika nie gwarantuje nam, że żaden  z urzędów lub instytucji nie będzie rzucać nam kłód pod nogi – znajomość przepisów prawa w naszym kraju, jak uczy doświadczenie, czasami jest znikoma.

Ale do rzeczy.

Aby przekształcić jednoosobową działalność, konieczne są następujące kroki: 

czytaj dalej …

Jak zabezpieczyć obligacje ?

Obligacje to bardzo dobry sposób na pozyskanie finansowania przez przedsiębiorcę. To alternatywa dla kredytów bankowych, o ile oczywiście emitent znajdzie podmioty zainteresowanie udzieleniem mu takiej „pożyczki”. Coraz więcej obligacji korporacyjnych, a więc emitowanych przez prywatne podmioty, jest notowanych na Catalyst. Dzięki temu obligacje takie stają się papierem płynnym, co może mieć niebagatelne znaczenie dla inwestorów.

Co może  być  dodatkowym argumentem przekonującym inwestorów  do zainwestowania w obligacje korporacyjne?

Takim argumentem bez wątpienia może być sposób zabezpieczenia obligacji. Pamiętać należy, że zwykle im lepsze zabezpieczenie oferowane przez emitenta, tym obligacje są „pewniejsze”. To z kolei może mieć przełożenie na oprocentowanie obligacji, czy premię za wykup – im obligacje pewniejsze, tym emitent będzie zmierzał to maksymalnego obniżenia świadczeń dla obligatariuszy.

W jaki sposób można zabezpieczyć obligacje ?

czytaj dalej …

Zmiana zasad opodatkowania dochodów ze sprzedaży odziedziczonych po bliskich udziałów, akcji, czy innych papierów wartościowych ? – inicjatywa posłów PO

żarówkaObecnie spadkobiercy – po osobach będących właścicielami akcji czy udziałów w spółkach – dokonując sprzedaży odziedziczonych walorów – pozostają w dość niekomfortowej podatkowo sytuacji. 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają bowiem w tym zakresie jeden przepis, zgodnie z którym dochód ze sprzedaży w/w walorów jest zwolniony od opodatkowania tylko w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Tymczasem spadkobiercy lub obdarowani (bo tych ostatnich także obejmuje w/w przepis) przez osoby zaliczane do pierwszej grupy podatkowej w ogóle mogą nie płacić podatku do spadków i darowizn przy takim nabyciu, na co zezwalają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.  Konsekwentnie może być zatem tak, że podatek przy sprzedaży (wg. stawki 19%) będzie musiał zostać zapłacony od całej wartości przychodu.    

Tymczasem, w ostatnim okresie czasu grupa posłów PO złożyła do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 6 marca 2013 r. wprowadzający „sukcesję” kosztów uzyskania przychodów poniesionych na nabycie lub objęcie /w walorów przez spadkodawcę

czytaj dalej …

Niepodzielone zyski – teraz i w zamyśle Ministerstwa Finansów

TAXOd roku 2009 roku – tj. od wejścia z życie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, które miały na celu zniechęcenie podatników do przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych w spółki osobowe – kwestią kluczową pozostawała definicja tzw. zysków niepodzielonych. Przekształcenia takie były o tyle popularne, że pozwalały na stosunkowo prostą optymalizację podatkową umożliwiającą przejście z poziomu spółki kapitałowej podlegającej, w uproszczeniu, podwójnemu opodatkowaniu (raz opodatkowany był dochód takiej spółki, drugi raz natomiast kwoty wypłacane jej wspólnikom), na poziom spółki osobowej, gdzie dochód rozpoznawany był i opodatkowany jedynie na poziomie wspólników tej spółki. 

Dla przypomnienia przepis w odniesieniu np. do wspólników osób fizycznych (analogiczna regulacja obowiązywała także w zakresie wspólników – osób prawnych) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009 r. wskazywał, że „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (…) 8) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia” (art. 24 ust. 5 pkt. 8) u.p.d.f. oraz art. 10 ust. 1 pkt. 8) u.p.dp.).

Uwzględniając takie brzmienie przepisów oraz powołując się na treść uzasadnienia do ustawy wprowadzającej w/w regulację, organy podatkowe wychodziły z założenia, że w przypadku takiego przekształcenia opodatkowaniu podlegają także kwoty zapisane na kapitale zapasowym czy rezerwowym przekształcanej spółki kapitałowej.  

czytaj dalej …

Prokurent w spółce – co z podatkiem i składkami ZUS ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProkura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, jakiego udzielić może przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców. Przykładowo, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -udziela jej zarząd podejmując stosowną uchwałę zarządu.  Pamiętać należy, że jest to akt jednostronny a nie umowa.

Prokurent ma szersze możliwości działania niż pełnomocnik – może bowiem reprezentować przedsiębiorcę we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (np. może podpisywać umowy, reprezentować stronę przed sądem), za wyjątkiem jedynie zbycia przedsiębiorstwa, oraz dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości. W odniesieniu do tych ostatnich czynności wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Prokura podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców. Prokurent działa jednak od momentu podpisania takiego dokumentu o ustanowieniu go prokurentem, bez względu na sam wpis w rejestrze.

Czy powołanie prokurenta oznacza, że jest on pracownikiem lub zleceniobiorcą ?

czytaj dalej …

Jak określić termin zapłaty ? – uwaga na nową ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych !

procent euro dolarDnia 8  marca 2013 roku uchwalona została nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Celem ustawy było – tak przynajmniej wynika z uzasadnienia – zapobieżenie nadmiernym opóźnieniom w zapłacie i zatorom płatniczym, co w okresie spowolnienia gospodarczego przekłada się automatycznie na zakłócenia płynności. Przeciwdziałanie temu ma w konsekwencji wpływać na zwiększenie konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. To tyle tytułem wstępu.

A jak jest w rzeczywistości ?

Zastanawiające jest to, że ustawodawca miał chęć wprowadzenia instrumentów dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów zapłaty? Jak to się ma do swobody kontraktowania? Oczywistym jest, że w pewnych sytuacjach (zwłaszcza przy dużej dysproporcji między podmiotami) stosowane były i są długie terminy zapłaty, powstaje jednak pytanie czemu cała reszta ma być „dyscyplinowana” przepisami rangi ustawowej?

Co do zasady przedsiębiorcy nie powinni zastrzegać dłuższych terminów niż 60 – dniowe, choć optymalnie byłoby gdyby terminy te wynosiły nie więcej niż 30 dni.

Co się stanie gdy takie terminy zostaną przewidziane w umowie?

czytaj dalej …

Z ostatniej chwili w sprawie pomysłu opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

question markPrzed chwilą (02.04.2013 godz. 20.00) w Polsat News zakończył się wywiad z Mikołajem Grabowskim Wiceministrem Finansów RP. Przedmiotem rozmowy były plany opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych m.in. spółek komandytowych.

Tak na gorąco…….. , MF chyba nie zna zasad funkcjonowania i opodatkowania spółek komandytowych, skoro akcjonariusz w SKA jest przez przedstawiciela MF traktowany analogicznie jak komandytariusz w spółce komandytowej. Przepraszam za obcesowość, ale gdzie i do czego…. Generalnie wywiad w moim przekonaniu nie dał żadnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego niby spółki komandytowe mają być opodatkowane tak jak spółki komandytowo-akcyjne, poza – obawiam się – zupełnie nieuzasadnionym argumentem dotyczącym zapewnienia równości opodatkowania. W żadnym razie spółki komandytowej nie mogą być – w obecnym kształcie prawnym – traktowane na zasadach analogicznych jak spółki komandytowo-akcyjne. Każdy kto choć raz miał do czynienia ze spółką komandytową wie, że opodatkowaniu podlegają tutaj na bieżąco (tj. za okresy miesięczne czy kwartalne) zarówno komplementariusze jak i komandytariusze. Inaczej oczywista przedstawia się obecnie tj. od roku –  sytuacja akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej, którzy opodatkowani są tylko w przypadku podjęcia uchwały o podziale zysku.

Możliwe jest zatem w przypadku spółek komandytowo – akcyjnych istotne przesunięcie momentu opodatkowania, co decyduje o atrakcyjności (przynajmniej jeszcze w tym roku) spółki komandytowo-akcyjnej. Gdzie tu jednak podobieństwo do obecnych zasad opodatkowania komandytariuszy w spółce komandytowej ………………….?  na które, z uporem wartym lepszej sprawy, powołuje się Ministerstwo Finansów…………….?

 

 Małgorzata Gach