Nowa ustawa o obligacjach – od 1 lipca 2015 roku 1

sejmW dniu 28 listopada 2014 roku Sejm uchwalił nowa ustawę o obligacjach , która ma zastąpić ustawę z 1995 roku. Nowa ustawa jest obszerniejsza – zawiera aż 111 artykułów, w miejsce 46 artykułów starej ustawy. Pytanie czy zwiększona objętość tekstu prawnego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności emisji dłużnych papierów wartościowych?

Aktualny stan procesu legislacyjnego jest TUTAJ. O tym, że prace nad zmianami do ustawy obligacjach trwają informowałam już wcześniej na blogu (TUTAJ).

Rządowy projekt nowej ustawy o obligacjach rynku długoterminowych nieskarbowych (czyli korporacyjne) papierów dłużnych (obligacje emitowane przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy). Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w założeniach „chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału finalnie wpłynął do sejmu z początkiem września 2014 roku (TEKST TUTAJ i TUTAJ).

Celem proponowanych zmian, zgodnie z założeniami, miało być w pierwszej kolejności wsparcie rynku długoterminowych nieskarbowych (czyli korporacyjne) papierów dłużnych (obligacje emitowane przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy). Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w założeniach „chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Proponowane rozwiązania zakładają zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu przez jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących niektórych obowiązujących przepisów, aby uczestnicy rynku mieli pewność, że prawidłowo z nich korzystają.

Powstaje więc pytanie o to, jak zmieni się sytuacja emitentów i obligatariuszy w odniesieniu do obligacji emitowanych po wejściu w życie nowej ustawy?

czytaj dalej …

Co w razie wypowiedzenia umowy przez administratora zastawu ? Kilka słów na kanwie sytuacji obligatariuszy Gant Development S.A.

biznesiprawo.pl upadłość emitenta obligacjiW dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Gant Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z możliwością zawarcia układu (raport bieżący nr 1/2014).  Na mocy wyżej wskazanego postanowienia zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawować będzie Emitent pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Spółka wyemitowała szereg serii obligacji, w części zabezpieczonych rzeczowo.  Istotna w tym zakresie pozostaje lektura raportów bieżących tej spółki.

czytaj dalej …

Jeszcze o zastawie rejestrowym jako zabezpieczeniu obligacji oraz o wpisie tego zastawu do rejestru zastawów …….

??????????????????W przypadku emisji obligacji ustawa o obligacjach wprost przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia tych obligacji w postaci zastawu rejestrowego.

Zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony na:

1)      rzeczach oznaczonych co do tożsamości,

2)      rzeczach oznaczonych co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,

3)      zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,

4)      wierzytelnościach,

5)      prawach na dobrach niematerialnych,

6)      prawach z papierów wartościowych.

Umowę zastawu zawiera zastawca (ten kto ustanawia zabezpieczenie)  i zastawnik (ten na czyja rzecz jest ustanawiane zabezpieczenie).  O ile w przypadku „standardowego” zastawu sprawa jest prosta, o tyle – jak praktyka moja wskazuje – sprawa trochę się komplikuje w razie gdy zastaw jest ustanawiany na rzecz grona osób, które nabywają obligacje.

Na czym polega problem w sytuacji gdy wierzycielami są obligatariusze ?

Jak zabezpieczyć obligacje ?

Obligacje to bardzo dobry sposób na pozyskanie finansowania przez przedsiębiorcę. To alternatywa dla kredytów bankowych, o ile oczywiście emitent znajdzie podmioty zainteresowanie udzieleniem mu takiej „pożyczki”. Coraz więcej obligacji korporacyjnych, a więc emitowanych przez prywatne podmioty, jest notowanych na Catalyst. Dzięki temu obligacje takie stają się papierem płynnym, co może mieć niebagatelne znaczenie dla inwestorów.

Co może  być  dodatkowym argumentem przekonującym inwestorów  do zainwestowania w obligacje korporacyjne?

Takim argumentem bez wątpienia może być sposób zabezpieczenia obligacji. Pamiętać należy, że zwykle im lepsze zabezpieczenie oferowane przez emitenta, tym obligacje są „pewniejsze”. To z kolei może mieć przełożenie na oprocentowanie obligacji, czy premię za wykup – im obligacje pewniejsze, tym emitent będzie zmierzał to maksymalnego obniżenia świadczeń dla obligatariuszy.

W jaki sposób można zabezpieczyć obligacje ?

czytaj dalej …