NDA – co to jest i dlaczego spółka winna taka umowę podpisać ?

biznesi prawo umowa o zachowaniu poufnociNDA to nic innego jak umowa o zachowaniu poufności (ang. non – disclosure agreement). Zarząd spółki winien podpisać taka umowę przed każdym udostepnieniem dokumentacji spółki podmiotom trzecim.

czytaj dalej …

O doręczaniu przesyłek sądowych ciąg dalszy – skarga Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

pocztaW dniu wczorajszym pojawiła się informacja, że Poczta Polska zaskarżyła do  Sądu Okręgowego w Krakowie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie obsługi sądów i prokuratur.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Poczty Polskiej w ocenie Poczty Polskiej wątpliwości wzbudza między innymi możliwość spełnienia przez PGP, która ma realizować to zlecenie, jednego z warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie”

Spełnienie tego wymogu zostało przez Polską Grupę Pocztową wykazane, m.in. poprzez możliwość awizowania przesyłek w kioskach ruchu.

czytaj dalej …

Przymusowy wykup akcji – czyli co to jest i jaka jest procedura, na przykładzie case’u spółki Barlinek S.A.

biznes i prawo zawiłoci prawZgodnie z raportem bieżącym  numer: 4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 roku, Zarząd Barlinek S.A. poinformował rynek, że w dniu 8 stycznia 2014 r. wpłynęło do Spółki pismo od Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie informujące o ogłoszeniu  żądania sprzedaży akcji spółki Barlinek S.A. w drodze przymusowego wykupu.

Co to takiego jest ten przymusowy wykup ?

W spółce akcyjnej istnieje możliwość, by akcjonariusze większościowi wykupili akcje akcjonariuszy mniejszościowych, nawet bez zgody tych ostatnich.  Mówimy wówczas o tzw. SQUEEZE OUT. Instytucja ta pojawia się w wielu ustawodawstwach, w tym i w polskim systemie prawnym.

czytaj dalej …

Co w razie wypowiedzenia umowy przez administratora zastawu ? Kilka słów na kanwie sytuacji obligatariuszy Gant Development S.A.

biznesiprawo.pl upadłość emitenta obligacjiW dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Gant Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z możliwością zawarcia układu (raport bieżący nr 1/2014).  Na mocy wyżej wskazanego postanowienia zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawować będzie Emitent pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Spółka wyemitowała szereg serii obligacji, w części zabezpieczonych rzeczowo.  Istotna w tym zakresie pozostaje lektura raportów bieżących tej spółki.

czytaj dalej …

Co przygotował dla podatników Minister Finansów w 2014 r.

rain taxesNowy Rok to tradycyjnie także zmiany w przepisach podatkowych. Na 2014 r. zaplanowano tych zmian wiele. I jak zawsze przy nowościach, wątpliwości interpretacyjnych i innych będzie pewnie wiele.

Ale tak generalnie:

1)     po wielkiej walce trwającej blisko półtora roku, Ministerstwo Finansów wreszcie przeforsowało objęcie regulacjami CIT spółek komandytowo-akcyjnych. Oczywiście spółki takie utworzone przed wejściem w życie ustawy nowelizującej o zmienionym roku obrotowym (ciekawe skądinąd jak do podmiotów tych podchodzić będą organy podatkowe) korzystać winny z dotychczasowych dobrodziejstw optymalizacyjnych oferowanych przez ten typ spółek,

2)     zmiany w zakresie PIT będą raczej wpływać na kwestie podatkowe osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Chodzi tu o wyłączenie stosowania ulgi internetowej co do osób, które już z ulgi tej korzystały w latach poprzednich, oraz o zmiany w zakresie ulgi prorodzinnej. W ramach polityki prorodzinnej MF zdecydował się na podwyższenie odliczeń dla osób posiadających troje i więcej dzieci,

3)     prawdziwie rewolucyjne zmiany dotyczą z kolei ustawy o VAT. Podstawowe znaczenie ma generalnie odejście od powiązania daty wystawienia faktury VAT z momentem powstania obowiązku podatkowego. Istotną nowością są także nowe terminy wystawiania faktur VAT, nowe podejście do podstawy opodatkowania oraz zmienione zasady rozliczenia podatku VAT. czytaj dalej …

O doręczeniach sądowych słów kilka

pocztaOstatnio głośno jest o tym, że od 1 stycznia 2014 pisma z sądu i z prokuratury nie będą już roznosili listonosze Poczty Polskiej.

Faktycznie od 1 stycznia 2014 roku doręczaniem pism z sądów i z prokuratur zajmie się spółka Polska Grupa Pocztowa S.A.  Zgodnie z informacjami prasowymi w dniu 18 grudnia 2013 roku podpisana została z nią umowa na dostarczanie przesyłek pocztowych dla wszystkich prokuratur i sądów w Polsce, obejmująca okres dwóch kolejnych lat. Wartość tego kontraktu jest niebagatelna – wynosi ok. 500 milionów złotych polskich.

Konsekwencje natomiast dla każdego z nas związane z realizacja tego kontraktu mogą być również niebagatelne.  

czytaj dalej …