Co ma wspólnego zarząd sukcesyjny z sukcesją?

Zarząd sukcesyjny funkcjonuje od lipca 2018 roku. Teoretycznie jego głównym celem jest zapewnienie kontynuacji dotychczasowej działalności przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG po jego śmierci.  Ale jest to rozwiązanie czasowe. Czyli co ma wspólnego zarząd sukcesyjny z sukcesją przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela? 

Co to jest zarząd sukcesyjny?

Po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny będzie prowadził jego firmę do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Ważne jest, że od chwili śmierci przedsiębiorcy zasadniczo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, należące do spadku po przedsiębiorcy przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część albo udział we współwłasności przedsiębiorstwa, stanowić będzie przedsiębiorstwo w spadku.

A więc, istnieje wyłącznie przedsiębiorstwo jako masa majątkowa ! Ale tylko ona, nie ma zachowanego bytu samej JDZG – o tym trzeba pamiętać! 

Zarząd sukcesyjny_Joanna Mizińska

Tzw. przedsiębiorstwo w spadku jest traktowane jako podatnik podatku dochodowego. Przychód takiego przedsiębiorstwa w spadku?  jest kwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Założeniem jest bowiem, aby przedsiębiorstwo w spadku kontynuowało prowadzenie firmy na zasadach obowiązujących przed śmiercią osoby fizycznej, ale do czasu przejęcia go przez SPADKOBIORCÓW. Warto także wskazać, że przedsiębiorstwo w spadku, posługuje się NIP-em, który był przypisany do zmarłego przedsiębiorcy. Nie ma zatem konieczności występowania o nowy numer dla przedsiębiorstwa w spadku. Zostaje on wpisany do CEIDG.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie uznawane za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej i jako takie będzie stanowić m.in. podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od towarów i usług. Natomiast nabywca będzie mógł dokonywać pełnej kontynuacji rozliczeń podatkowych zmarłego przedsiębiorcy.

Kto przejmuje działalność po śmierci przedsiębiorcy przy zarządzie sukcesyjnym? Kto odpowiada za długi?

Musimy pamiętać, że te przepisy nie wprowadzają żadnych rozwiązań stałych a jedynie „przesuwają” czas porządkowania, chroniąc firmę przed natychmiastowym ustaniem jej bytu. Chodzi zatem o zapewnienie w miarę bezproblemowego dalszego działania przedsiębiorstwa założonego przez osobę fizyczną do czasu faktycznego przejęcia firmy przez spadkobierców czyli zabezpieczenie sukcesji.

Zarząd sukcesyjny jako instytucja przejściowa może i spełnić swoje doraźne zadania ale pytanie czy o to powinno faktycznie chodzić.

Jeśli zatem chodzi czy o sukcesję czy o możliwość np. ewentualnej sprzedaży takiego przedsięwzięcia wydaje się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem pozostaje uprzednie doprowadzenie do tego aby przedsiębiorstwo funkcjonowało czy jako spółka z o.o.

Kto odpowiada za długi przedsiębiorstwa w spadku?

Zobowiązania istniejące w chwili śmierci przedsiębiorcy to część spadku podlegająca rozliczeniu na zasadach ogólnych jako długi spadkowe. Ich los i zasady odpowiedzialności regulują przepisy KC.

Właściciele przedsiębiorstwa odpowiadają całym swoim majątkiem, nie ma ograniczenia co do wartości aktywów przedsiębiorstwa czy do zaspokojenia jedynie z aktywów przedsiębiorstwa.

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny?

Ustanowiony za życia przedsiębiorcy zarząd sukcesyjny wygaśnie, jeżeli w okresie 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy (otwarcia spadku) żaden ze spadkobierców nie przyjmie spadku,  a jednocześnie zarządca sukcesyjny nie działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, który jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku.

Maksymalny okres trwania zarządu sukcesyjnego, niezależnie od spełnienia innych warunków, to 2 lata od dnia śmierci przedsiębiorcy. Ustawodawca zakłada więc, że okres 2 lat jest wystarczający na przygotowanie przez zarządcę przejęcia przedsiębiorstwa przez jego właścicieli.

Prześlij komentarz

  

  

  


4 − = jeden