Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – rząd przyjął projekt

paragraphenRada Ministrów przyjęła we wtorek tj. 6.08. 2013 r. projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dalej już prace Sejmu i kolejne etapy procedury legislacyjnej.

Tak jak wcześniej zapowiadano, spółki komandytowe  i komandytowo-akcyjne stać się mają od dnia 1.01.2014 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.  Tym samym korzystne „pojedyncze” opodatkowanie wspólników takich spółek – istniejące dotychczas – zostanie wyeliminowane. Po zmianie przepisów opodatkowaniu podlegać będą z jednej strony dochody uzyskane przez samą spółkę, a w dalszej kolejności podatek czeka także wspólników otrzymujących od spółki płatności tytułem udziału w zysku tego podmiot czytaj dalej …

Prokurent w spółce – co z podatkiem i składkami ZUS ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProkura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, jakiego udzielić może przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców. Przykładowo, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -udziela jej zarząd podejmując stosowną uchwałę zarządu.  Pamiętać należy, że jest to akt jednostronny a nie umowa.

Prokurent ma szersze możliwości działania niż pełnomocnik – może bowiem reprezentować przedsiębiorcę we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (np. może podpisywać umowy, reprezentować stronę przed sądem), za wyjątkiem jedynie zbycia przedsiębiorstwa, oraz dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości. W odniesieniu do tych ostatnich czynności wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Prokura podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców. Prokurent działa jednak od momentu podpisania takiego dokumentu o ustanowieniu go prokurentem, bez względu na sam wpis w rejestrze.

Czy powołanie prokurenta oznacza, że jest on pracownikiem lub zleceniobiorcą ?

czytaj dalej …