Co w razie wypowiedzenia umowy przez administratora zastawu ? Kilka słów na kanwie sytuacji obligatariuszy Gant Development S.A.

biznesiprawo.pl upadłość emitenta obligacjiW dniu 2 stycznia 2014 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Gant Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z możliwością zawarcia układu (raport bieżący nr 1/2014).  Na mocy wyżej wskazanego postanowienia zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawować będzie Emitent pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Spółka wyemitowała szereg serii obligacji, w części zabezpieczonych rzeczowo.  Istotna w tym zakresie pozostaje lektura raportów bieżących tej spółki.

czytaj dalej …

Jeszcze o zastawie rejestrowym jako zabezpieczeniu obligacji oraz o wpisie tego zastawu do rejestru zastawów …….

??????????????????W przypadku emisji obligacji ustawa o obligacjach wprost przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia tych obligacji w postaci zastawu rejestrowego.

Zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony na:

1)      rzeczach oznaczonych co do tożsamości,

2)      rzeczach oznaczonych co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,

3)      zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,

4)      wierzytelnościach,

5)      prawach na dobrach niematerialnych,

6)      prawach z papierów wartościowych.

Umowę zastawu zawiera zastawca (ten kto ustanawia zabezpieczenie)  i zastawnik (ten na czyja rzecz jest ustanawiane zabezpieczenie).  O ile w przypadku „standardowego” zastawu sprawa jest prosta, o tyle – jak praktyka moja wskazuje – sprawa trochę się komplikuje w razie gdy zastaw jest ustanawiany na rzecz grona osób, które nabywają obligacje.

Na czym polega problem w sytuacji gdy wierzycielami są obligatariusze ?

Jak zabezpieczyć obligacje ?

Obligacje to bardzo dobry sposób na pozyskanie finansowania przez przedsiębiorcę. To alternatywa dla kredytów bankowych, o ile oczywiście emitent znajdzie podmioty zainteresowanie udzieleniem mu takiej „pożyczki”. Coraz więcej obligacji korporacyjnych, a więc emitowanych przez prywatne podmioty, jest notowanych na Catalyst. Dzięki temu obligacje takie stają się papierem płynnym, co może mieć niebagatelne znaczenie dla inwestorów.

Co może  być  dodatkowym argumentem przekonującym inwestorów  do zainwestowania w obligacje korporacyjne?

Takim argumentem bez wątpienia może być sposób zabezpieczenia obligacji. Pamiętać należy, że zwykle im lepsze zabezpieczenie oferowane przez emitenta, tym obligacje są „pewniejsze”. To z kolei może mieć przełożenie na oprocentowanie obligacji, czy premię za wykup – im obligacje pewniejsze, tym emitent będzie zmierzał to maksymalnego obniżenia świadczeń dla obligatariuszy.

W jaki sposób można zabezpieczyć obligacje ?

czytaj dalej …