Spółka z udziałalmi beznominału – możliwe zmiany do kodeksu spółek handlowych

paragraphenJuż ponad rok temu ukazały się założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Planowana nowelizacja przepisów nad którą pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, obejmować miała przede wszystkim istotne “zmodernizowanie” konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi tutaj w skrócie o pojawienie się nowego podtypu spółki z o.o. tj. spółki z o.o. z tzw. udziałami beznominałowymi.

Przez ten rok opinia publiczna nie była nadmiernie bombardowana informacjami o planowanych pracach, jednakże jak nam się udało dowiedzieć w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, na dniach, projekt ustawy przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną zostanie przekazany do dalszych prac i rozpocznie się właściwy proces legislacyjny.

Kilka słów zatem w tym zakresie…

Wiemy już jak opodatkowani są akcjonariusze – osoby fizyczne – w spółce komandytowo-akcyjnej – tylko czy to aby nie za późno……

pit-podatekW dniu 20.05 br. NSA w rozszerzonym 7-osobowym składzie podjął uchwałę przesadzającą zasady opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej będących osobami fizycznymi (sygn. II FPS 6/12).

Z uzasadnienia przedmiotowej uchwały (za dziennikiem Rzeczpospolita) wynika, że akcjonariusz taki będący osobą fizyczną – podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym dopiero wówczas, gdy otrzyma kwotę dywidendy (analogicznie zresztą jak akcjonariusz będący osobą prawną). Obok tej kwestii NSA przesądził nadto, że w/w przychód winien być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – powołując jako podstawę art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To zaś z kolei decyduje o możliwości opodatkowania w/w kwot nie według skali podatkowej a podatkiem liniowym wynoszącym 19% (oczywiście o ile podatnik opodatkowuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej wg tej stawki). W/w uchwała kończy zatem jak się wydaje boje o zasady opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandowo-akcyjnej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności wymaga precyzyjnego planu przekształcenia – cz. 1

puzlePierwszą czynnością jaką należy dokonać po podjęciu decyzji o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia.

W jakiej formie sporządza się plan przekształcenia?

Plan taki sporządza się w formie aktu notarialnego.

Na czym polega istota planu przekształcenia?

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do planu przekształcenia należy dołączyć:

1)      projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2)      projekt aktu założycielskiego (statutu) nowego podmiotu;

3)      wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4)      sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa wyżej.

Oznacza to, że przedsiębiorca musi przygotować sprawozdanie finansowe na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzony zostanie Plan przekształcenia.

czytaj dalej …

Obligacje – będą zmiany ! Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach

bondsPrace nad założeniami do projektu ustawy o obligacjach trwały długo. Już w zeszłym roku informowałam o tym na stronie mojej kancelarii, a nadto zmiany komentowałam w Rzeczpospolitej (https://prawo.rp.pl/artykul/930830-Obligacje-beda-bardziej-elastyczne.html).

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Rząd przyjął wreszcie  założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Celem proponowanych zmian ma być w pierwszej kolejności – jak wynika z komunikatu rządu – wsparcie rynku długoterminowych nieskarbowych (czyli korporacyjne) papierów dłużnych (obligacje emitowane przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy). Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w założeniach „chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału”. czytaj dalej …