Co ma wspólnego zarząd sukcesyjny z sukcesją?

Zarząd sukcesyjny funkcjonuje od lipca 2018 roku. Teoretycznie jego głównym celem jest zapewnienie kontynuacji dotychczasowej działalności przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG po jego śmierci.  Ale jest to rozwiązanie czasowe. Czyli co ma wspólnego zarząd sukcesyjny z sukcesją przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela? 

Co to jest zarząd sukcesyjny?

Po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny będzie prowadził jego firmę do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Ważne jest, że od chwili śmierci przedsiębiorcy zasadniczo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, należące do spadku po przedsiębiorcy przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część albo udział we współwłasności przedsiębiorstwa, stanowić będzie przedsiębiorstwo w spadku.

A więc, istnieje wyłącznie przedsiębiorstwo jako masa majątkowa ! Ale tylko ona, nie ma zachowanego bytu samej JDZG – o tym trzeba pamiętać! 

Zarząd sukcesyjny_Joanna Mizińska

Tzw. przedsiębiorstwo w spadku jest traktowane jako podatnik podatku dochodowego. Przychód takiego przedsiębiorstwa w spadku?  jest kwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Założeniem jest bowiem, aby przedsiębiorstwo w spadku kontynuowało prowadzenie firmy na zasadach obowiązujących przed śmiercią osoby fizycznej, ale do czasu przejęcia go przez SPADKOBIORCÓW. Warto także wskazać, że przedsiębiorstwo w spadku, posługuje się NIP-em, który był przypisany do zmarłego przedsiębiorcy. Nie ma zatem konieczności występowania o nowy numer dla przedsiębiorstwa w spadku. Zostaje on wpisany do CEIDG.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie uznawane za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej i jako takie będzie stanowić m.in. podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od towarów i usług. Natomiast nabywca będzie mógł dokonywać pełnej kontynuacji rozliczeń podatkowych zmarłego przedsiębiorcy.

Kto przejmuje działalność po śmierci przedsiębiorcy przy zarządzie sukcesyjnym? Kto odpowiada za długi?

czytaj dalej …

Przekształcenie jednoosobowej działalności – czyli co w razie sprzedaży firmy i jak zapewnić sukcesję firmy rodzinnej

Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bardzo często w rozmowie o tym, czy nie przekształcić się w spółkę pyta mnie „a po co?”. Faktycznie, pytanie to z punktu widzenia przedsiębiorcy zdaje się być bardzo istotne, o ile nie najistotniejsze.

A więc odpowiedzmy na pytanie dlaczego warto jest przekształcić jednoosobową działalność w spółkę ?

O zaletach przekształcenia z punktu widzenia ograniczenia odpowiedzialności za długi i zobowiązania związane z prowadzoną działalnością pisałam już TUTAJ

Przekształcenie jednoosobowej działalności wymaga precyzyjnego planu przekształcenia – cz. 1

puzlePierwszą czynnością jaką należy dokonać po podjęciu decyzji o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia.

W jakiej formie sporządza się plan przekształcenia?

Plan taki sporządza się w formie aktu notarialnego.

Na czym polega istota planu przekształcenia?

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do planu przekształcenia należy dołączyć:

1)      projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2)      projekt aktu założycielskiego (statutu) nowego podmiotu;

3)      wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4)      sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa wyżej.

Oznacza to, że przedsiębiorca musi przygotować sprawozdanie finansowe na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzony zostanie Plan przekształcenia.

czytaj dalej …

Prowadzisz jednoosobową działalność – możesz się przekształcić ! Co trzeba zrobić ?

Aby przekształcić działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, przedsiębiorca musi podjąć pewne czynności formalnoprawne. Pamiętajmy, że dokumentacja musi odpowiadać wymogom stawianym przez przepisy , tak by proces ten przebiegł możliwie szybko i bez zakłóceń. Choć pamiętajmy – nawet udział prawnika nie gwarantuje nam, że żaden  z urzędów lub instytucji nie będzie rzucać nam kłód pod nogi – znajomość przepisów prawa w naszym kraju, jak uczy doświadczenie, czasami jest znikoma.

Ale do rzeczy.

Aby przekształcić jednoosobową działalność, konieczne są następujące kroki: 

czytaj dalej …

Co z leasingiem w razie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę?

kostkaJuż prawie dwa lata funkcjonują w systemie prawnym przepisy umożliwiające przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Cóż z tego, skoro przepisy te nie są znane, co więcej nie są stosowane, zwłaszcza przez banki i firmy leasingowe.

Wobec takiej ignorancji przepisów, przedsiębiorca zdaje się być postawiony przed wyborem, albo godzić się na niekorzystne dla niego rozwiązania proponowane (a w zasadzie narzucane) przez banki czy leasingodawców albo starać się dowieźć swoich racji, kosztem czasu, pieniędzy i energii życiowej…

Na czym polega problem ? czytaj dalej …