5 powodów, dla których warto przekształcić jednoosobową działalność w spółkę

Conceptual sign of sucess in business and lifeWielu przedsiębiorców prowadzi dobrze prosperujące firmy w formule jednoosobowej działalności gospodarczej. Firmy te posiadają niejednokrotnie duże obroty, wielu pracowników, duże przychody, które właściciele rozliczają jako osoby prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą.

Warto jednak popatrzeć na prowadzoną firmę w dłuższej perspektywie czasowej i zastanowić się nad jej przekształceniem. Jakie są zalety przemawiające za takim przekształceniem?

Po pierwsze – brak odpowiedzialności osoby fizycznej za długi

Prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej ma taki wymierny skutek, że Jak Kowalski (jako przedsiębiorca) nie odpowiada już wobec wierzycieli za zobowiązania zaciągane w ramach działalności całym swoim majątkiem osobistym. Od momentu przekształcenia całe ryzyko jest zlokalizowane w spółce, która sama zaciąga swoje zobowiązania i sama za nie odpowiada.

W związku z przekształceniem dochodzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy jego majątkiem osobistym za zobowiązania. Od momentu przekształcenia za nowe zobowiązania odpowiada samodzielnie już wyłącznie sama spółka, za stare (te sprzed przekształcenia) odpowiada przedsiębiorca (osoba fizyczna) wraz ze spółką, solidarnie. Przy czym ta solidarna odpowiedzialność podmiotów trwa trzy lata od momentu przekształcenia.

Po drugie – pełna sukcesja prawna, nowa spółka jest kontynuatorem działalności

Co do zasady spółka jest kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej. Sukcesja prawna wynika z art. 584 § 1  Kodeksu spółek handlowych. Nadto, spółka jest także sukcesorem podatkowym. Art. 93a § 4 ordynacji podatkowej przewiduje sukcesję praw podatkowych, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w przypadku przekształcania przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Po trzecie – optymalizacja na wypadek chęci sprzedaży firmy

Jeśli wspomniany wyżej przedsiębiorca prowadzi wiele lat określoną działalność gospodarczą, może ona mieć większy rozmiar i może zastanawiać się nad jej zbyciem. Gdyby celem przedsiębiorcy była sprzedaż inwestorowi zewnętrznemu całości prowadzonej działalności, przedsiębiorcy takiemu nie pozostaje nic innego jak przekształcić ją w spółkę. Warto nie robić tego w ostatnim momencie czasowym – przepisy bowiem przewidują, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 k.s.h. odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia (art. 58413 k.s.h.). Pamiętajmy, że chodzi tutaj wyłącznie o zobowiązania powstałe do dnia przekształcenia, a nie późniejsze, zaciągnięte już na etapie funkcjonowania Spółki.

Pamiętajmy: aby zbyć całość prowadzonej działalności gospodarczej należy ją przekształcić w spółkę. Dzięki temu przedmiotem umowy z potencjalnym nabywca będą akcje / udziały w takim podmiocie. Dzięki temu na nabywcę przejdzie całość praw i obowiązków związanych z prowadzoną działalnością.

Po czwarte – zapewnienie sukcesji rodzinnej

Jeśli nawet Jan Kowalski nie chce sprzedawać komukolwiek firmy, to w pewnym momencie czasowym może powstać kwestia zapewnienia naszym bliskim (małżonkowi, dzieciom) możliwości przejęcia prowadzonej „firmy” w taki sposób, by była ona kontynuowana bez zbędnych zawirowań. Jednoosobowe działalności to zwykle rodzinne firmy. W związku z tym niezwykle ważne jest przygotowanie sukcesji tej działalności przez młodsze pokolenie. Pamiętajmy, że przepisy prawa spadkowego nie przewidują sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej jako takiej na wypadek śmierci przedsiębiorcy prowadzącego taka działalność. Wszystkie umowy zawarte z jednoosobowym przedsiębiorcą w razie jego śmierci wygasają, nawet te kluczowe dla prowadzonej działalności, a aktywa składające się na prowadzoną działalność wchodzą w skład spadku. Z formalno-prawnego punktu widzenia nie pozostaje nic innego jak przekształcić taka działalność w spółkę. W razie śmierci udziałowca, spółka funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, a jedynie działy wchodzą w skład masy spadkowej.

Po piąte – możliwość zoptymalizowania prowadzonej działalności i uzyskania finansowania zewnętrznego

Po piąte przekształcenie prowadzonej działalności pozwala na zoptymalizowanie prowadzonej działalności. Istnieje możliwość wprowadzenia programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników. Nadto, spółka jest z punktu widzenia banków zaliczana do klientów korporacyjnych a nie osób fizycznych. A tutaj praktyka pokazuje, że inne są wymogi dla udzielania finansowania dla klientów korporacyjnych i dla osób fizycznych.

Podsumowując:

proces przekształcenia nawet jeśli jawi się nam jako skomplikowane przedsięwzięcie w istocie nie jest aż tak skomplikowane. Należyte przygotowanie dokumentacji prawnej oraz pełna współpraca z prawnikiem i biegłym rewidentem pozwalają na sprawne przeprowadzenie procesu, bez uciążliwości dla przedsiębiorcy.

Ważne jest to, by kwestie te w należyty sposób przemyśleć oraz wprowadzić formalnoprawne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie takich podmiotów.

Joanna Mizińska

Zapraszam do kontaktu:

Joanna Mizińska, adwokat

www.mizinska.pl

668 017 220

 

Prześlij komentarz

  

  

  


osiem − 8 =