Jaki ZUS płacą członkowie zarządu spółki kapitałowej – samozatrudnienie i kontrakt menadżerski

źródło: www.sn.plW dniu dzisiejszym, tj. 17 czerwca 2015 roku, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę ważną dla osób pełniących funkcje w zarządach spółek kapitałowych (sygn. III UZP 2/15).

W ocenie Sądu Najwyższego „menedżerowie spółek kapitałowych podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich, a nie z tytułu „samozatrudnienia”.

W ocenie Sądu Najwyższego tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 121).” Menadżerowie tacy nie świadczą więc w ocenie SN usług, tak jak przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, lecz jak osoby zatrudnione na podstawie umowy „zlecenia” – innej umowy o podobnym charakterze.

Powyższa uchwała uzyskała moc zasady prawnej. Zgodnie z informacjami na stronie Sądu najwyższego – SN zastrzegł, że przedstawiona w tej uchwale wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały (czyli od 17 czerwca 2015 r.).

Skąd problem?

Uchwała Sądu Najwyższego była odpowiedzią na pytanie, jakie pojawiło się w związku ze skargą kasacyjną spółki akcyjnej (płatnika składek) na wyrok sądu II instancji w sprawie dotyczącej pisemnej interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie SN rozpatrujący skargę kasacyjną zwrócił się do powiększonego składu z pytaniem prawnym.

W konkretnym stanie faktycznym może dojść do zbiegu dwóch lub kilku tytułów ubezpieczenia (np. samozatrudnienia czyli prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zawarcia umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Powstaje pytanie jak rozstrzygnąć taki zbieg tytułów ubezpieczenia?

W ocenie SN jeśli spółka akcyjna podpisze umowę o świadczenie usług związanych z wykonywaniem funkcji zarządczych (kontrakt managerski) z członkiem zarządu, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to i tak – pomimo zbiegu tytułów ubezpieczenia – taki członek zarządu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu właśnie kontraktu managerskiego, a nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwrócić należy uwagę, że w przedmiotowej sprawie członkowie zarządu podpisali umowy o świadczenie usług, które swoim zakresem obejmowały wyłącznie – jak wynika to z informacji na stronie SN – pełnienie funkcji w zarządzie spółki kapitałowej i zarządzanie przedsiębiorstwem. W mojej ocenie inaczej ocenić możnaby stan faktyczny w razie zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usług nie pokrywających się z pełnieniem funkcji zarządczych w spółce.

Co to oznacza dla spółek kapitałowych?

Spółki kapitałowe powinny szczególnie starannie regulować wszelkie kwestie stosunków umowych z osobami będącymi członkami zarządu. Konsekwencje niepoprawnej interpretacji przepisów lub niepoprawnie skonstruowanych umów rodzić mogą po stronie Spółki konsekwencje finansowe. Zasadne byłoby więc zaudytowanie zawartych uprzednio umów z takimi osobami, tak by wykluczyć ewentualne ryzyka prawne.

Spółki, w których członkowie zarządu świadczą usługi (nawet w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) obejmujące funkcje związane z zarządzaniem Spółką powinny odprowadzać do ZUS składki w wysokości liczonej od faktycznie uzyskiwanego przez menedżerów przychodu na podstawie takich kontraktów menedżerskich.

Gdy pojawi się uzasadnienie tej uchwały powrócę do tematu.

Jeśli interesuje Państwa ten temat, zapraszam do kontaktu.

Joanna Mizińska

joanna@mizinska.pl

Prześlij komentarz

  

  

  


sześć − 6 =