Wycofanie składników majątkowych z firmy do majątku prywatnego przedsiębiorcy – podatek PIT

Financial accounting

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, niejednokrotnie dla zaoszczędzenia wydatków, albo dla pozyskania kosztów stanowiących koszt uzyskania przychodu ale nie wiążących się z faktycznym wypływem finansów ze spółki (np. w postaci podatkowych odpisów amortyzacyjnych) – decydują się na wykorzystanie w firmie swojego majątku osobistego. Często dotyczy to samochodów, budynków, lokali itp. wpisywanych w takiej sytuacji do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Skoro majątek ten stanowi od tej pory majątek firmowy, daje to możliwość zaliczenia znacznej ilości wydatków do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy (koszty remontów, amortyzacji itp.).

Czy jest to stan niezmienny, czy można wycofać z firmy taki składnik majątkowy i co na to ustawa o PIT?

Ustawa o PIT nie zawiera w tym zakresie odrębnych regulacji, natomiast wycofanie składnika majątku do majątku prywatnego przedsiębiorcy jest traktowane jako w pełni dopuszczalne prawnie także przez organy podatkowe. Ze względu na fakt, iż składnik majątkowy pozostawał przez cały ten czas i pozostaje de facto nadal własnością podatnika, a tylko wykorzystywany był w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – wycofanie do majątku prywatnego nie może być traktowane jako formuła zbycia. Tym samym tego typu decyzja podatnika przedsiębiorcy nie będzie się wiązała z powstaniem jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania. Będzie to zatem jedynie czynność techniczna, realizacja woli właściciela podatnika. Dla porządku zatem księgowość firmy winna dysponować dokumentem (zarządzeniem, poleceniem właścicielem) wyrażającym taką wolę i określającym termin wycofania składnika majątkowego z firmy.  

Przychód w związku z wycofanym składnikiem może natomiast powstać, jeśli podatnik, który dokonał takiego wycofania następnie zbył odpłatnie taki składnik majątkowy. Wskazuje na to redakcja art. 10 ust. 2 pkt. 3) ustawy o PIT. Przepis ten stanowi mianowicie, że przepisów ust. 1 pkt. 8) ustawy o PIT nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1) ustawy o PIT (tj. do zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Oznacza to, że składnik majątkowy wykorzystywany w firmie, a następnie z niej wycofany może być bezpodatkowo sprzedany dopiero po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu w którym taki składnik został z działalności wycofany. Czyli gdyby np. samochód został wycofany z działalności w grudniu 2013 r, jego bezpodatkowe zbycie byłoby możliwe dopiero z początkiem 2020 r.

W innym przypadku tj. w przypadku wcześniejszego zbycia sprzedaż takiego “wycofanego” składnika majątkowego będzie opodatkowana generalnie na takich samych zasadach jak sprzedaż typowego składnika majątkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej podmiotu (generalnie na zasadzie przychód – wartość początkowa z ksiąg przy uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych – art. 24 ust. 1 pkt. 1) ustawy o PIT).

Po co wycofywać?

Często operacje takie są realizowane w ramach przygotowań do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową, co możliwe jest od kilku zaledwie lat (znacznie trudniej “wyciągnąć” jakiś składnik majątkowy np. ze spółki z o.o.), czy przed przystąpieniem do np. aportu przedsiębiorstwa takiego podatnika do innej spółki. Czasami może chodzić o uzyskiwanie przez podatnika osobiście przychodów z najmu opodatkowanych wg niższej (8,5%) stawki podatku liczonej od przychodu, czasami też taki składnik majątkowy po prostu może być już zbędny do prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek PIT to dopiero początek, pozostaje jeszcze choćby podatek VAT a tutaj sytuacja może być bardziej skomplikowana…………

 

 

 

Prześlij komentarz

  

  

  


8 × = dwadzieścia cztery