Wiemy już jak opodatkowani są akcjonariusze – osoby fizyczne – w spółce komandytowo-akcyjnej – tylko czy to aby nie za późno……

pit-podatekW dniu 20.05 br. NSA w rozszerzonym 7-osobowym składzie podjął uchwałę przesadzającą zasady opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej będących osobami fizycznymi (sygn. II FPS 6/12).

Z uzasadnienia przedmiotowej uchwały (za dziennikiem Rzeczpospolita) wynika, że akcjonariusz taki będący osobą fizyczną – podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym dopiero wówczas, gdy otrzyma kwotę dywidendy (analogicznie zresztą jak akcjonariusz będący osobą prawną). Obok tej kwestii NSA przesądził nadto, że w/w przychód winien być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – powołując jako podstawę art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To zaś z kolei decyduje o możliwości opodatkowania w/w kwot nie według skali podatkowej a podatkiem liniowym wynoszącym 19% (oczywiście o ile podatnik opodatkowuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej wg tej stawki). W/w uchwała kończy zatem jak się wydaje boje o zasady opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandowo-akcyjnej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności wymaga precyzyjnego planu przekształcenia – cz. 1

puzlePierwszą czynnością jaką należy dokonać po podjęciu decyzji o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia.

W jakiej formie sporządza się plan przekształcenia?

Plan taki sporządza się w formie aktu notarialnego.

Na czym polega istota planu przekształcenia?

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do planu przekształcenia należy dołączyć:

1)      projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2)      projekt aktu założycielskiego (statutu) nowego podmiotu;

3)      wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4)      sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa wyżej.

Oznacza to, że przedsiębiorca musi przygotować sprawozdanie finansowe na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzony zostanie Plan przekształcenia.

czytaj dalej …

Obligacje – będą zmiany ! Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach

bondsPrace nad założeniami do projektu ustawy o obligacjach trwały długo. Już w zeszłym roku informowałam o tym na stronie mojej kancelarii, a nadto zmiany komentowałam w Rzeczpospolitej (https://prawo.rp.pl/artykul/930830-Obligacje-beda-bardziej-elastyczne.html).

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Rząd przyjął wreszcie  założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Celem proponowanych zmian ma być w pierwszej kolejności – jak wynika z komunikatu rządu – wsparcie rynku długoterminowych nieskarbowych (czyli korporacyjne) papierów dłużnych (obligacje emitowane przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy). Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w założeniach „chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału”. czytaj dalej …

Aport wierzytelności własnych do spółki kapitałowej niekorzystny podatkowo

W niektórych przypadkach ze względów biznesowych, rozliczeniowych i innych przedsiębiorcy decydują się na wniesienie przysługujących im wierzytelności wobec podmiotów trzecich np. do określonej spółki kapitałowej za udziały/akcje jakie mogą uzyskać w podwyższonym kapitale zakładowym tego podmiotu. Tym samym mogą uporządkować sobie księgi rachunkowe, bo zamiast należności od podmiotów trzecich, pojawia się u nich majątek w postaci akcji lub udziałów w innej spółce. Rachunkowo może to i dobrze wygląda, ale biorąc pod uwagę kwestie podatkowe już tak różowo nie jest. Weźmy jako przykład aport taki dokonywany przez jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do drugiej spółki z o.o. Poza sporem pozostaje, że wniesienie wkładu niepieniężnego (zamiast gotówki) do spółki kapitałowej powoduje powstanie po stronie wspólnika wnoszącego wkład przychodu podatkowego odpowiadającego wartości nominalnej wydanych akcji lub udziałów (art. 12 ust. 1 pkt. 7 u.p.d.p.). Na razie zatem sytuacja jest jasna. Problem pojawia się na etapie ustalania kosztu uzyskania przychodów – nikt nie jest bowiem chętny żeby płacić podatki…

czytaj dalej …

Nowa definicja w Ustawie o podatku do towarów i usług – tereny budowlane

Red CraneOd dnia 1 kwietnia br. Ustawa o podatku do towarów i usług wzbogaciła się o istotną definicję legalną ważną szczególnie dla podmiotów dokonujących np. sprzedaży niezabudowanych działek gruntu. Chodzi o definicję terenów budowlanych.

Do 31 marca 2013 r. zgodnie z art. 43 ust 1 pkt. 9) u.p.t.u. zwolnione od podatku od towarów i usług były transakcje dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Ustawa o podatku VAT nie zawierała jednak ani definicji terenów budowlanych, ani też nie precyzowała co należy rozumieć przez tereny przeznaczone pod zabudowę. Jak zatem zwykle w takich przypadkach, jeśli chodzi o polskie prawo podatkowe, doprecyzowaniem tych pojęć musiała się zająć doktryna oraz orzecznictwo sądowe, przy “współudziale” organów podatkowych. Przyjęto w tym zakresie zatem pewną gradację aktów decydujących o przeznaczeniu gruntów. I tak pierwszeństwo przyznano ustaleniom wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie w razie braku takiego planu przyjmowano, iż istotna jest decyzja dotycząca ustalenia warunków zabudowy. Na końcu zaś umożliwiano odwoływanie się do danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Organy podatkowe wychodziły natomiast z założenia, że nie bez znaczenia pozostają ustalenia wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają pierwszeństwo przed ewidencją gruntów. Brak jasnej regulacji normatywnej i odwoływanie się w każdym przypadku do poglądów doktryny, orzecznictwa i tego co twierdziły organy podatkowe powodowało wiele wątpliwości i problemów interpretacyjnych. A problemy w podatkach to pieniądze, a zatem temat niebagatelny ………….  czytaj dalej …

Prowadzisz jednoosobową działalność – możesz się przekształcić ! Co trzeba zrobić ?

Aby przekształcić działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, przedsiębiorca musi podjąć pewne czynności formalnoprawne. Pamiętajmy, że dokumentacja musi odpowiadać wymogom stawianym przez przepisy , tak by proces ten przebiegł możliwie szybko i bez zakłóceń. Choć pamiętajmy – nawet udział prawnika nie gwarantuje nam, że żaden  z urzędów lub instytucji nie będzie rzucać nam kłód pod nogi – znajomość przepisów prawa w naszym kraju, jak uczy doświadczenie, czasami jest znikoma.

Ale do rzeczy.

Aby przekształcić jednoosobową działalność, konieczne są następujące kroki: 

czytaj dalej …

Jak zabezpieczyć obligacje ?

Obligacje to bardzo dobry sposób na pozyskanie finansowania przez przedsiębiorcę. To alternatywa dla kredytów bankowych, o ile oczywiście emitent znajdzie podmioty zainteresowanie udzieleniem mu takiej „pożyczki”. Coraz więcej obligacji korporacyjnych, a więc emitowanych przez prywatne podmioty, jest notowanych na Catalyst. Dzięki temu obligacje takie stają się papierem płynnym, co może mieć niebagatelne znaczenie dla inwestorów.

Co może  być  dodatkowym argumentem przekonującym inwestorów  do zainwestowania w obligacje korporacyjne?

Takim argumentem bez wątpienia może być sposób zabezpieczenia obligacji. Pamiętać należy, że zwykle im lepsze zabezpieczenie oferowane przez emitenta, tym obligacje są „pewniejsze”. To z kolei może mieć przełożenie na oprocentowanie obligacji, czy premię za wykup – im obligacje pewniejsze, tym emitent będzie zmierzał to maksymalnego obniżenia świadczeń dla obligatariuszy.

W jaki sposób można zabezpieczyć obligacje ?

czytaj dalej …

Zmiana zasad opodatkowania dochodów ze sprzedaży odziedziczonych po bliskich udziałów, akcji, czy innych papierów wartościowych ? – inicjatywa posłów PO

żarówkaObecnie spadkobiercy – po osobach będących właścicielami akcji czy udziałów w spółkach – dokonując sprzedaży odziedziczonych walorów – pozostają w dość niekomfortowej podatkowo sytuacji. 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają bowiem w tym zakresie jeden przepis, zgodnie z którym dochód ze sprzedaży w/w walorów jest zwolniony od opodatkowania tylko w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Tymczasem spadkobiercy lub obdarowani (bo tych ostatnich także obejmuje w/w przepis) przez osoby zaliczane do pierwszej grupy podatkowej w ogóle mogą nie płacić podatku do spadków i darowizn przy takim nabyciu, na co zezwalają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.  Konsekwentnie może być zatem tak, że podatek przy sprzedaży (wg. stawki 19%) będzie musiał zostać zapłacony od całej wartości przychodu.    

Tymczasem, w ostatnim okresie czasu grupa posłów PO złożyła do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 6 marca 2013 r. wprowadzający „sukcesję” kosztów uzyskania przychodów poniesionych na nabycie lub objęcie /w walorów przez spadkodawcę

czytaj dalej …

Niepodzielone zyski – teraz i w zamyśle Ministerstwa Finansów

TAXOd roku 2009 roku – tj. od wejścia z życie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, które miały na celu zniechęcenie podatników do przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych w spółki osobowe – kwestią kluczową pozostawała definicja tzw. zysków niepodzielonych. Przekształcenia takie były o tyle popularne, że pozwalały na stosunkowo prostą optymalizację podatkową umożliwiającą przejście z poziomu spółki kapitałowej podlegającej, w uproszczeniu, podwójnemu opodatkowaniu (raz opodatkowany był dochód takiej spółki, drugi raz natomiast kwoty wypłacane jej wspólnikom), na poziom spółki osobowej, gdzie dochód rozpoznawany był i opodatkowany jedynie na poziomie wspólników tej spółki. 

Dla przypomnienia przepis w odniesieniu np. do wspólników osób fizycznych (analogiczna regulacja obowiązywała także w zakresie wspólników – osób prawnych) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009 r. wskazywał, że „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (…) 8) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia” (art. 24 ust. 5 pkt. 8) u.p.d.f. oraz art. 10 ust. 1 pkt. 8) u.p.dp.).

Uwzględniając takie brzmienie przepisów oraz powołując się na treść uzasadnienia do ustawy wprowadzającej w/w regulację, organy podatkowe wychodziły z założenia, że w przypadku takiego przekształcenia opodatkowaniu podlegają także kwoty zapisane na kapitale zapasowym czy rezerwowym przekształcanej spółki kapitałowej.  

czytaj dalej …

Prokurent w spółce – co z podatkiem i składkami ZUS ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProkura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, jakiego udzielić może przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców. Przykładowo, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -udziela jej zarząd podejmując stosowną uchwałę zarządu.  Pamiętać należy, że jest to akt jednostronny a nie umowa.

Prokurent ma szersze możliwości działania niż pełnomocnik – może bowiem reprezentować przedsiębiorcę we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (np. może podpisywać umowy, reprezentować stronę przed sądem), za wyjątkiem jedynie zbycia przedsiębiorstwa, oraz dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości. W odniesieniu do tych ostatnich czynności wymagane jest pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Prokura podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców. Prokurent działa jednak od momentu podpisania takiego dokumentu o ustanowieniu go prokurentem, bez względu na sam wpis w rejestrze.

Czy powołanie prokurenta oznacza, że jest on pracownikiem lub zleceniobiorcą ?

czytaj dalej …