Jak wygląda odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu ?

biznesiprawo.pl odpowiedzialność członka zarządu spółki Ostatnio zostałam poproszona o analizę umowy zawieranej przez dwóch przedsiębiorców – dwie spółki kapitałowe. Sprawa wydawać by się mogła oczywista. Pamiętajmy jednak, że każda umowa zawierana przez przedsiębiorcę, pozostawać powinna w zgodzie z interesem spółki. Kwestia ta, jak to w życiu zwykle bywa, jest ocenna. Ten brak zgodności skutkować może odpowiedzialnością członków zarządu. W tym poście zajmę się odpowiedzialnością cywilnoprawną członków zarządu.

Podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu

Podstawę stanowi Art. 483 KSH, zgodnie z którym:

  • 1. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.
  • 2. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

Jakie są warunki dla powstania odpowiedzialności członka zarządu?

czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

Konsekwencje prowadzenia działalności konkurencyjnej przez wspólnika spółki komandytowej

JM_SKAOstatnio zwrócił się do mnie klient z problemem dotyczącym interpretacji zapisu umowy spółki komandytowej. W umowie wspomnianej spółki komandytowej X mamy zapis, że komandytariusz nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, bez zgody pozostałych wspólników.

Jak doświadczenie życiowe uczy wspólnik taki w niedługim czasie stał się większościowym wspólnikiem w konkurencyjnej spółce z ograniczona odpowiedzialnością. Jak to zwykle bywa nie wystąpił o udzielenie mu zgody na taka działalność i zgody takiej nie uzyskał. Zwrócił się do mnie Klient, co w takim wypadku może zrobić? Jaka jest odpowiedzialność wspólnika naruszającego zapis o zakazie konkurencji ?

Co na to przepisy? czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

Nowa ustawa o obligacjach – od 1 lipca 2015 roku 1

sejmW dniu 28 listopada 2014 roku Sejm uchwalił nowa ustawę o obligacjach , która ma zastąpić ustawę z 1995 roku. Nowa ustawa jest obszerniejsza – zawiera aż 111 artykułów, w miejsce 46 artykułów starej ustawy. Pytanie czy zwiększona objętość tekstu prawnego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności emisji dłużnych papierów wartościowych?

Aktualny stan procesu legislacyjnego jest TUTAJ. O tym, że prace nad zmianami do ustawy obligacjach trwają informowałam już wcześniej na blogu (TUTAJ).

Rządowy projekt nowej ustawy o obligacjach rynku długoterminowych nieskarbowych (czyli korporacyjne) papierów dłużnych (obligacje emitowane przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy). Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w założeniach „chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału finalnie wpłynął do sejmu z początkiem września 2014 roku (TEKST TUTAJ i TUTAJ).

Celem proponowanych zmian, zgodnie z założeniami, miało być w pierwszej kolejności wsparcie rynku długoterminowych nieskarbowych (czyli korporacyjne) papierów dłużnych (obligacje emitowane przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy). Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w założeniach „chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Proponowane rozwiązania zakładają zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu przez jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących niektórych obowiązujących przepisów, aby uczestnicy rynku mieli pewność, że prawidłowo z nich korzystają.

Powstaje więc pytanie o to, jak zmieni się sytuacja emitentów i obligatariuszy w odniesieniu do obligacji emitowanych po wejściu w życie nowej ustawy?

czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

Jakich informacji może żądać akcjonariusz od spółki? – czyli prawa akcjonariusza

prawa akcjonariusza joanna mizińska Spółka akcyjna to najbardziej „czysta” postać spółki kapitałowej, wszelkie więc uprawnienia wspólników związane z ich osobistą kontrolą nad spółką są zminimalizowane. Pamiętajmy, że w spółce akcyjnej obligatoryjnie występuje rada nadzorcza, a więc organ spółki, który posiada uprawnienia kontrolne. Tym bardziej więc uprawnienia akcjonariuszy do badania spraw spółki i uzyskiwania informacji dotyczących spółki są ograniczone.

Akcjonariusze zaś zgodnie z art. 20 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) mają być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach, co oznacza również równy dostęp do informacji.

Jakich więc informacji i kiedy mogą domagać się poszczególnie akcjonariusze od zarządu spółki?

Akcjonariusze nie mogą w sposób nieograniczony kontrolować spółki akcyjnej. Prawo akcjonariusza do informacji może być realizowane zgodnie z kodeksem spółek handlowych w następujących zakresach:

czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

Jednoosobowa spółka komandytowo akcyjna – co to takiego ?

JM_SKASpółka komandytowo- akcyjna to taka spółka osobowa, w której występują dwie grupy wspólników:

1)      akcjonariusze – nie odpowiadający za zobowiązania spółki wobec wierzycieli;

2)      komplementariusze – podmioty prowadzące sprawy spółki i odpowiadający z tego tytułu za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Czasami w praktyce pojawia się pytanie czy dopuszczalne jest założenie spółki komandytowo akcyjnie (SKA) w taki sposób, by ten sam podmiot występował jako akcjonariusz i jako komplementariusz.  Innymi słowy, czy założyć SKA może jeden podmiot, który obejmie akcje i pokryje kapitał i który prowadził będzie sprawy spółki i odpowiadał wobec wierzycieli bez ograniczeń?

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

Przekształcenie jednoosobowej działalności – czyli co w razie sprzedaży firmy i jak zapewnić sukcesję firmy rodzinnej

Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bardzo często w rozmowie o tym, czy nie przekształcić się w spółkę pyta mnie „a po co?”. Faktycznie, pytanie to z punktu widzenia przedsiębiorcy zdaje się być bardzo istotne, o ile nie najistotniejsze.

A więc odpowiedzmy na pytanie dlaczego warto jest przekształcić jednoosobową działalność w spółkę ?

O zaletach przekształcenia z punktu widzenia ograniczenia odpowiedzialności za długi i zobowiązania związane z prowadzoną działalnością pisałam już TUTAJ

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę cz. II

biznes i prawo przekształcenie przedsiębiorcy Joanna MizińskaPrzekształcenie przedsiębiorcy w spółkę warte jest rozważenia przez każdego, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. O zaletach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałowa pisałam już uprzednio TUTAJ.

Pierwszy krok …

Pierwszym krokiem w kierunku takiego przekształcenia jest przygotowanie sprawozdania finansowego a następnie podpisanie przez jednoosobowego przedsiębiorcę planu przekształcenia. Szerzej na ten temat była o tym mowa TUTAJ

Po podpisaniu planu przekształcenia, przedsiębiorca wystąpić musi do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania w/w Planu przekształcenia.  Biegły wyznaczony przez sąd musi wydać opinię na temat poprawności i rzetelności Planu przekształcenia. Opinię taka przekazuje sądowi.

Co dalej? Oświadczenie o przekształceniu …

czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

Kiedy przedawnia się roszczenie członka Rady Nadzorczej o zapłatę wynagrodzenia?

źródło: www.sn.plZagadnieniem tym zajmował się ostatnio Sąd najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 104/13.

Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego nie jest obligatoryjne. Zgodnie z przepisem art. 392 § 1 k.s.h. ono może (choć nie musi) zostać przyznane członkowi Rady Nadzorczej, albo w statucie albo uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Powstaje pytanie co się dzieje, gdy z jakiś przyczyn nie jest ono wypłacane na bieżąco? W jakim terminie takie roszczenie ulega przedawnieniu? czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

NDA – co to jest i dlaczego spółka winna taka umowę podpisać ?

biznesi prawo umowa o zachowaniu poufnociNDA to nic innego jak umowa o zachowaniu poufności (ang. non – disclosure agreement). Zarząd spółki winien podpisać taka umowę przed każdym udostepnieniem dokumentacji spółki podmiotom trzecim.

czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest

O doręczaniu przesyłek sądowych ciąg dalszy – skarga Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

pocztaW dniu wczorajszym pojawiła się informacja, że Poczta Polska zaskarżyła do  Sądu Okręgowego w Krakowie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie obsługi sądów i prokuratur.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Poczty Polskiej w ocenie Poczty Polskiej wątpliwości wzbudza między innymi możliwość spełnienia przez PGP, która ma realizować to zlecenie, jednego z warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie”

Spełnienie tego wymogu zostało przez Polską Grupę Pocztową wykazane, m.in. poprzez możliwość awizowania przesyłek w kioskach ruchu.

czytaj dalej …

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisPin on Pinterest